Gepubliceerd: 18 februari 2015
Indiener(s): Wilma Mansveld (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (PvdA)
Onderwerpen: economie organisatie en beleid transport verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34042-7.html
ID: 34042-7
Origineel: 34042-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 18 februari 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Onder vernummering van Artikel II tot Artikel III, wordt een nieuw Artikel II ingevoegd, luidende:

ARTIKEL II

Indien het bij koninklijke boodschap van 17 juni 2014 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enkele andere wetten in verband de implementatie van richtlijn 2012/34/EU (PbEU 2012, L 343/32) tot wet is of wordt verheven en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I, onderdeel E van deze wet, wordt artikel I, onderdeel E, van deze wet als volgt gewijzigd:

Artikel I, onderdeel E, komt te luiden:

Artikel 87, vijfde lid, komt te luiden:

5. In afwijking van het eerste en tweede lid is de Autoriteit Consument en Markt belast met het toezicht op de naleving van:

a. het bepaalde krachtens artikel 30a, eerste en derde lid;

b. artikel 63c, vierde, zesde tot en met tiende lid en elfde lid, onderdeel b, voor zover op dat vervoer artikel 87, vierde lid, bij algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2, tweede of vierde lid, van toepassing is verklaard;

c. uitvoeringsverordening (EU) nr. 869/2014 van de Commissie van 11 augustus 2014 inzake nieuwe spoorvervoersdiensten voor passagiers (PbEU 2014, L 239);

d. de bij ministeriële regeling aangewezen bindende EU-rechtshandelingen van algemene strekking van de Europese Commissie op het gebied van internationale passagiersvervoerdiensten.

Toelichting

Deze wijziging betreft een aanpassing in verband met de samenloop met een vergelijkbare wijziging van artikel 87 Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) in het voorstel van wet houdende wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enkele andere wetten in verband de implementatie van richtlijn 2012/34/EU (PbEU 2012, L 343/32). Verwezen zij naar Kamerstukken II 2013–2014, 33 965, nr. 8. Daarin is voorgesteld artikel 87, vijfde lid, te wijzigen om tijdig te kunnen voorzien in de handhaving van de rechtstreeks werkende Europese uitvoeringsverordeningen op het gebied van personenvervoer. Dat toezicht is nodig voor een effectieve toepassing van de desbetreffende EU-verordeningen.

Met de hier voorgestelde wijziging wordt een voorziening getroffen om, indien het voornoemde voorstel van wet nr. 33 965 eerder in werking treedt dan de in dit wetsvoorstel voorgestelde wijziging van artikel 87, vijfde lid, Wp2000, beide wijzigingsvoorstellen met betrekking tot het toezicht dat de ACM gaat uitoefenen op basis van de Wp2000 op een juiste wijze in dat artikel op te nemen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld