Kamerstuk 34008-29

Motie van de leden Omtzigt en Van Weyenberg over beveiligd verzenden van digitale pensioeninformatie

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Gepubliceerd: 4 maart 2015
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-29.html
ID: 34008-29

48,3 %
51,7 %

VVD

PvdD

GrKÖ

SGP

CDA

PVV

PvdA

50PLUS

D66

Klein

GL

Van Vliet

SP

GrBvK

CU


Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 4 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat pensioenuitvoerders voortaan pensioeninformatie digitaal mogen verzenden en dat massaal zullen doen;

constaterende dat het van belang is te waarborgen dat digitaal te verzenden juridische documenten – waaraan veelal aanzienlijke en langjarige financiële rechten worden ontleend – gegarandeerd veilig aankomen bij de pensioendeelnemer;

van mening dat digitale verzending van pensioeninformatie het reële risico met zich meebrengt dat deze informatie mogelijk minder adequaat door de pensioendeelnemer wordt opgemerkt tussen een veelheid aan emailberichten in vergelijking met per post verzonden informatie en niet standaard door hem digitaal wordt opgeslagen als een te bewaren document;

constaterende dat het Nationaal Pensioenregister geen bewaarfunctie heeft, maar informatie over opgebouwde en op te bouwen pensioenaanspraken slechts toont als afgeleide informatie van het laatst beschikbare UPO (Uniform Pensioenoverzicht);

verzoekt de regering om, te verkennen op welke wijze pensioeninformatie centraal beveiligd kan worden verzonden en langjarig kan worden bewaard, op basis van uitgangspunten als koppeling aan het bsn, toegang via DigiD, machtigingsmogelijkheid, centrale en onafhankelijke bewaring, en de Kamer voor 1 september 2015 te informeren over de mogelijkheden en zo mogelijk met een concreet voorstel komen voor de langjarige opslag van UPO's, zodat deelnemers meer rechtszekerheid hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Van Weyenberg