Kamerstuk 34007-16

Amendement van de leden Ronnes en Koser Kaya ter vervanging van nr. 13 over het in de wet opnemen van de voorwaarde voor het toepassen van bestuursdwang dat overlast herhaaldelijk moet zijn

Dossier: Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast)

Gepubliceerd: 22 december 2016
Indiener(s): Fatma Koşer Kaya (D66), Erik Ronnes (CDA)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34007-16.html
ID: 34007-16

90,0 %
10,0 %

PvdD

Klein

Van Vliet

SGP

PVV

VVD

GL

D66

CDA

SP

GrBvK

Monasch

CU

50PLUS

PvdA

Houwers

GrKÖ


Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN RONNES EN KOŞER KAYA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 22 december 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, artikel151d, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «ernstige» een zinsnede ingevoegde, luidende: en herhaaldelijke.

2. In het tweede lid, tweede volzin, wordt na «ernstige» een zinsnede ingevoegde, luidende: en herhaaldelijke.

Toelichting

Onderhavig wetsvoorstel creëert de bevoegdheid voor de burgemeester om een last onder bestuursdwang op te leggen aan degene die een woning of het daarbij behorende erf gebruikt indien door gedrag in of vanuit die woning of dat erf omwonenden ernstig worden gehinderd.

Indieners menen dat gebruikmaking van deze bevoegdheid gewenst kan zijn, maar dit wel een nieuwe en zware inbreuk van de overheid in het privédomein van burgers betreft. Zoals de indiener van het wetsvoorstel ook heeft toegelicht in de nota naar aanleiding van het verslag (p. 16) zal overlast om als ernstig gekwalificeerd te moeten worden in de praktijk al «voortdurend» van aard zijn. Indieners hechten er waarde aan wetstechnisch dit herhaaldelijke aspect vast te leggen, zodat duidelijk is weergegeven dat de burgemeester van zijn bevoegdheid niet gebruik kan maken op basis van één enkel incident. Daarbij moet de hinder dus terugkerend zijn, maar hoeft deze niet «voortdurend» van aard zijn in de zin van: zonder onderbreking.

Ronnes Koşer Kaya