Kamerstuk 33990-7

Amendement van het lid Ellemeet dat beoogt het streefpercentage van toegankelijke stemlokalen te verhogen naar 90%.

Dossier: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

Gepubliceerd: 5 februari 2015
Indiener(s): Corinne Ellemeet (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33990-7.html
ID: 33990-7
Wijzigingen: 33990-13

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET

Ontvangen 5 februari 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II wordt «zo veel mogelijk, maar ten minste 25%,» vervangen door: ten minste 90%.

II

Aan artikel III wordt een zinsnede toegevoegd, luidende: Bij koninklijk besluit kan een ander tijdstip worden vastgesteld waarop artikel II in werking treedt.

Toelichting

Goede toegankelijkheid van openbare voorzieningen is een belangrijke voorwaarde voor een inclusieve samenleving. Toegankelijkheid van stembureaus is van belang omdat iedereen, ongeacht of iemand een beperking heeft, zonder drempels van zijn democratisch recht gebruik moet kunnen maken.

Indiener van dit amendement is van mening dat de herformulering van de Kieswet die in voorliggend wetsvoorstel wordt voorgesteld, te weinig ambitieus is. Het huidige minimum aan toegankelijke stemlokalen blijft immers gehandhaafd. Daarom stelt de indiener voor het streefpercentage van toegankelijke stemlokalen te verhogen naar 90%. Inwerkingtreding van dit amendement is voorzien op 10 jaar na inwerkingtreding het voorliggende wetsvoorstel.

Ellemeet