Kamerstuk 33990-58

Duiding van het gewijzigd subamendement van de leden Van der Staaij en Keijzer dat regelt dat er bij AMvB regels worden gesteld met betrekking tot de geleidelijke verwezenlijking van algemene toegankelijkheid, het treffen van voorzieningen van eenvoudige aard en de evenredigheid van de belasting en dat de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel 0A, artikel 2a, eerste en tweede lid, uiterlijk vaststelt op 1 januari 2017

Dossier: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

Gepubliceerd: 21 januari 2016
Indiener(s): Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33990-58.html
ID: 33990-58

Nr. 58 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 januari 2016

Vandaag is het subamendement met Kamerstuk 33 990, nr. 57 ingediend door de leden Van der Staaij en Keijzer. In het debat van 14 januari jl. over het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap heb ik toegezegd een eventueel subamendement voor de stemmingen te zullen duiden, bij deze voldoe ik aan deze toezegging (Handelingen II 2015/16, nr. 42, debat over het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap).

Het subamendement bepaalt dat zowel de norm van toegankelijkheid als de Amvb uiterlijk per 1 januari 2017 in werking zullen treden. Daarmee is een passend antwoord gevonden op de in het debat naar voren gekomen kanttekeningen.

Het oordeel over dit subamendement laat de regering daarom graag aan de Kamer.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn