Kamerstuk 33990-43

Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over inclusie in het buitenlands beleid

Dossier: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)


61,7 %
38,3 %

SGP

PVV

VVD

Van Vliet

GrBvK

50PLUS

PvdA

D66

SP

Houwers

Klein

GL

GrKÖ

CDA

CU

PvdD


Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 14 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het VN-verdrag inzake personen met een handicap zowel nationale als internationale componenten bevat;

van mening dat in de uitvoering van het beleid voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en binnen de mensenrechtenagenda van de Nederlandse overheid beter rekening gehouden kan worden met de belangen en rechten van mensen met een beperking;

verzoekt de regering, inclusie van mensen met een beperking onderdeel te laten zijn van de dialoog met partnerlanden, beleid te ontwikkelen om van elkaars ervaringen te leren en inclusie van mensen met een beperking integraal onderdeel te laten zijn van het mensenrechtenbeleid en het beleid voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van der Staaij