Kamerstuk 33990-39

Motie van de leden Otwin van Dijk en Voortman over het streven naar een inclusieve samenleving

Dossier: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)


72,5 %
27,5 %

PvdA

SGP

GL

VVD

SP

GrBvK

PvdD

CDA

PVV

D66

Klein

50PLUS

Houwers

Van Vliet

GrKÖ

CU


Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VOORTMAN

Voorgesteld 14 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de regering dient te streven naar een inclusieve samenleving;

constaterende dat er een plan van aanpak over de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking wordt ontwikkeld, maar dat in dit plan van aanpak geen concrete doelstellingen of een concreet tijdpad gegeven worden;

overwegende dat concrete stappen nodig zijn om de inclusieve samenleving werkelijkheid te laten worden;

verzoekt de regering, concrete doelstellingen en een tijdpad op te nemen in het plan van aanpak, hier tevens een stappenplan bij op te stellen en het vernieuwde plan van aanpak aan de Kamer toe te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Otwin van Dijk

Voortman