Kamerstuk 33990-30

Tweede nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 28 dat beoogt de toegankelijkheid van stemlokalen voor met een handicap en chronisch zieken te borgen

Dossier: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)


Nr. 30 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 28

Ontvangen 15 december 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel II komt te luiden:

ARTIKEL II

Artikel J 4 van de Kieswet wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de in de gemeente aangewezen stemlokalen zodanig zijn gelegen en zo zijn ingericht en uitgerust dat kiezers met een handicap of een chronische ziekte zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen.

2. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 3. Indien burgemeester en wethouders niet voldoen aan het tweede lid informeren zij de gemeenteraad over de reden hiervoor.

II

Aan artikel III wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Bij koninklijk besluit kan een ander tijdstip worden vastgesteld waarop artikel II in werking treedt.

Toelichting

Met dit amendement beoogt de indiener de Kieswet betrekking op alle soorten beperkingen te laten hebben door de invoering van stemmiddelen te stimuleren. Hiermee wordt het recht op politieke participatie voor hen met een handicap of chronische ziekte beter geborgd. De toegankelijkheid zoals geregeld in artikel J 4 van de Kieswet, die borgt dat kiezers met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen, dient ook geregeld te worden voor mensen met andere soorten beperkingen, aandoeningen of chronische ziekten. Dit sluit aan bij de intentie van het VN verdrag. Met dit amendement beoogt de indiener de snelle invoering van stemmiddelen te stimuleren, zoals stemcomputers en bruikbare kandidatenlijsten en verkiezingspassen voor een ieder met een beperking, aandoening of chronische ziekte. De intentie van dit amendement is om zo snel mogelijk 100% van de stemlokalen zo ingericht en uitgerust te hebben dat kiezers met een beperking zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen. Indien gemeenten de beoogde 100% niet tijdig halen, dienen burgemeester en wethouders uit te leggen waarom dit niet gelukt is aan de gemeenteraad. Zodat men met elke beperking zelfstandig zijn of haar stem kan uitbrengen bij verkiezingen georganiseerd onder de Kieswet.

Voortman Otwin van Dijk