Kamerstuk 33990-24

Amendement van de leden Van Gerven en Kooiman dat het recht op zorg en het recht op individuele voorzieningen, zoals huishoudelijke verzorging, begeleiding, dagbesteding en hulpmiddelen herstelt en regelt dat de aanspraak op jeugdzorg een gelijk recht is voor alle jeugdige inwoners van Nederland

Dossier: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)


Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN KOOIMAN

Ontvangen 10 december 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

In de Jeugdwet wordt na artikel 12.6 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 12.6a

De regering zendt voor 1 januari 2017 een voorstel van wet aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat tenminste inhoudt:

  • a. het herstel van het recht op zorg, en

  • b. het herstel van het recht op individuele voorzieningen in de jeugdhulp en jeugdzorg.

ARTIKEL IIB

In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt na artikel 8.10 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8.10a

De regering zendt voor 1 januari 2017 een voorstel van wet aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat tenminste inhoudt:

  • a. het herstel van het recht op zorg, en

  • b. het herstel van het recht op individuele voorzieningen zoals huishoudelijke verzorging, individuele begeleiding, persoonlijke verzorging, dagbesteding, mantelzorg, respijtzorg, beschermde woonplek, maatschappelijke opvang, vervoersvoorzieningen, vervoer in de regio, aanpassingen in de woning, woonvoorzieningen, welzijnsvoorzieningen, hulpmiddelen en rolstoelen.

Toelichting

Dit amendement herstelt het recht op zorg en het recht op individuele voorzieningen, zoals huishoudelijke verzorging, begeleiding, dagbesteding en hulpmiddelen. Tevens regelt dit amendement dat de aanspraak op jeugdzorg een gelijk recht is voor alle jeugdige inwoners van Nederland. De indieners beogen met dit amendement de willekeur, rechtsongelijkheid en verschillen in zorg en voorzieningen tussen gemeenten te beperken. Door het herstellen van het recht op (jeugd)zorg worden klachten- en bezwaarprocedures en juridisering zoveel mogelijk voorkomen. Met het herstellen van het recht op zorg kunnen mensen met een beperking in de samenleving meedoen en worden ze niet gehinderd door lokale obstakels.

Van Gerven Kooiman