Kamerstuk 33988-13

Toelichting bij de derde nota van wijziging inzake Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015)

Dossier: Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015)

Gepubliceerd: 3 oktober 2014
Indiener(s): Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33988-13.html
ID: 33988-13
Origineel: 33988-2

Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 oktober 2014

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de derde nota van wijziging (Kamerstuk 33 988, nr. 14) op het wetsvoorstel tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015, Kamerstuk 33 988, nr. 2) aan.

Zoals toegezegd in de brief van 29 september jl. (Kamerstuk 33 988, nr. 12) is deze nota van wijziging beperkt tot de hoogstnoodzakelijke wijzigingen. De onderdelen 1 en 2 hebben betrekking op het herstellen van een fout, te weten het niet consequent doorvoeren van beleid waartoe in andere, reeds aangenomen wetten, is besloten. In onderdeel 3 wordt een technische omissie hersteld, waardoor de al in de memorie van toelichting bij de Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens (Kamerstuk 33 932, nr. 3) aangekondigde maatregel ten aanzien van het niet toepassen van een vermogenstoets, wettelijk geëffectueerd wordt.

In de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 september jl. (Kamerstuk 33 935, nr. 7, blz. 4) is aangekondigd dat er nog wijzigingen in de Verzamelwet SZW 2015 zullen worden opgenomen verband houdende met het intrekken van het wetsvoorstel houdende tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein (Kamerstuk 33 935, nr. 2).

De vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 september jl. om nadere toelichting met betrekking tot de inhoud van en het proces rond de eerste en tweede nota van wijziging, in combinatie met het grote belang om de beoogde datum van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2015 niet in gevaar te brengen, hebben mij ertoe doen besluiten om deze aangekondigde wijzigingen niet op voorhand op te nemen in de onderhavige derde nota van wijziging. Dit heeft als gevolg dat de noodzakelijke wijzigingen in verband met het intrekken van het wetsvoorstel Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein zullen worden opgenomen in een ander wetstraject. Waarschijnlijk zal de beoogde inwerkingtreding van deze wijzigingen op 1 januari 2015 dan niet gehaald worden. Het is in dat geval mogelijk om hieraan terugwerkende kracht te verlenen.

Mocht mij echter vanuit uw Kamer het verzoek bereiken om de noodzakelijke aanpassingen als gevolg van het intrekken van voornoemd wetsvoorstel betreffende het deelfonds sociaal domein alsnog te regelen door inpassing in de Verzamelwet SZW 2015, dan heeft dat mijn voorkeur en kan deze wens worden ingewilligd door middel van een vierde nota van wijziging.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher