Kamerstuk 33983-10

Motie van de leden Keijzer en Bergkamp over informatie over de transitie van de jeugdzorg

Dossier: Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet)


Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN KEIJZER EN BERGKAMP

Voorgesteld 8 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er informatie beschikbaar is over de stand van zaken met betrekking tot de transitie van de jeugdzorg;

overwegende dat de Kamer daarover geïnformeerd is per brief van 23 september 2014 (Kamerstuk 31 839, nr. 412);

roept de Staatssecretaris op, deze monitor per direct aan de Kamer te verschaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Bergkamp