Kamerstuk 33979-136

Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33979, nr. 131) over in de wet opnemen van een evaluatiemoment en einddatum voor het fosfaatrechtenstelsel

Dossier: Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Gepubliceerd: 19 april 2016
Indiener(s): Dion Graus (PVV), Carla Dik-Faber (CU), Jaco Geurts (CDA), Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33979-136.html
ID: 33979-136
Origineel: 33979-131

24,0 %
76,0 %

GrKÖ

D66

Van Vliet

CU

CDA

VVD

PVV

SGP

PvdD

50PLUS

PvdA

SP

GrBvK

Klein

Houwers

GL


Nr. 136 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 131

Voorgesteld 19 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering de noodzaak van een fosfaatrechtensyteem koppelt aan het voldoen aan de derogatievoorwaarden en het actieprogramma Nitraatrichtlijn en dat deze elke vier jaar worden vastgesteld;

overwegende, dat het opnemen van een einddatum voor de invoering van een fosfaatrechtensysteem de kosten van een fosfaatrechtensysteem drukt vanwege fiscale aftrekbaarheid en een prijsdrukkend effect, waardoor voorkomen wordt dat onnodig geld uit de sector vloeit;

overwegende dat in de pluimvee- en de varkenshouderij er een productierechtensysteem is met een einddatum;

verzoekt de regering in overleg met de sector een evaluatiemoment en een einddatum met mogelijke voorwaarden op te nemen in de wettelijke verankering van het fosfaatrechtenstel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Dik-Faber

Geurts

Graus