Kamerstuk 33846-29

Amendement van het lid Monasch c.s. nr ter vervanging van nr. 15 over het komen tot een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren.

Dossier: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)


Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH C.S TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 151

Ontvangen 15 mei 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan het slot van artikel 13, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Voor personen beneden de leeftijd van achttien jaren wordt geen tarief als bedoeld in artikel 14, contributie of geldelijke bijdrage vastgesteld voor de toegang tot bij ministeriele regeling aangewezen digitale werken.

Toelichting

Doel van dit amendement is te komen tot een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren.

Vanuit het uitgangspunt dat de drempel om boeken te lenen zo laag mogelijk gehouden wordt vind de indiener dat aan jongeren geen vergoeding gevraagd zou moeten worden voor het lenen van e-boeken. Daarmee wordt voorkomen dat het lenen van digitale werken in de praktijk duurder is dan de papieren versie, die wel gratis geleend kunnen worden.

Vanwege beperkingen in het auteursrecht is het noodzakelijk om de Minister de mogelijkheid te geven een gericht pakket gratis te lenen boeken vast te stellen. Daarbij is het voor het onderwijs van belang dat in ieder geval AVI-boeken en boeken van de leeslijst hier onderdeel van uitmaken. Verder zou de indiener graag zien dat de Minister zich inspant om ook enkele actuele titels aan deze lijst toe te voegen, om het lezen door jongeren aan te moedigen.

Monasch J. van Dijk Klein Klaver Dik-Faber