Kamerstuk 33841-37

Amendement van de leden Dik-Faber en Van der Staaij dat regelt dat het college bij het opstellen van het plan bijzondere aandacht geeft aan de godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en/of culturele achtergrond van de client

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


79,3 %
20,7 %

PvdD

GrBvK

GL

SP

SGP

CU

D66

PVV

VVD

Van Vliet

50PLUS

PvdA

CDA


Nr. 37 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ

Ontvangen 13 maart 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 2.1.2, vierde lid, komt onderdeel c te luiden:

  • c. keuzemogelijkheden tussen aanbieders voor degenen aan wie een maatwerkvoorziening wordt verstrekt, waarbij rekening wordt gehouden met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van cliënten, in het bijzonder voor kleine doelgroepen;

Toelichting

De indieners hechten aan de keuzevrijheid en eigen regie van mensen om te kiezen voor zorg en ondersteuning die aansluit bij hun zorginhoudelijke wensen, maar ook bij hun godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en/of culturele achtergrond. De kans dat ondersteuning succesvol is, wordt namelijk aanzienlijk groter als de ondersteuning aansluit bij de zorginhoudelijke wensen en de belevingswereld van de cliënt en diens sociale netwerk. Met dit amendement wordt daarom geregeld dat het college hieraan in het beleidsplan bijzondere aandacht moet geven.

Dik-Faber Van der Staaij