Kamerstuk 33841-24

Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over de keuzevrijheid en eigen regie van mensen om te kiezen voor zorg en ondersteuning die aansluit bij hun godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


79,3 %
20,7 %

PvdA

GL

SP

PvdD

VVD

D66

PVV

CU

GrBvK

50PLUS

Van Vliet

SGP

CDA


Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIK-FABER

Ontvangen 5 maart 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2.3.5, vijfde lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan het einde van onderdeel f vervalt «en».

2. Onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel g door een komma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • h. de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de cliënt.

Toelichting

De indieners hechten aan de keuzevrijheid en eigen regie van mensen om te kiezen voor zorg en ondersteuning die aansluit bij hun godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en/of culturele achtergrond. De kans dat ondersteuning succesvol is, wordt namelijk aanzienlijk groter als de ondersteuning aansluit bij de belevingswereld van de inwoner. Met dit amendement wordt daarom geregeld dat de maatwerkvoorziening daar zoveel mogelijk op afgestemd wordt. Een vergelijkbare bepaling is in de Jeugdwet opgenomen.

Van der Staaij Dik-Faber