Kamerstuk 33841-157

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat professionals een bindend advies geven over de verstrekking van een maatwerkvoorziening

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


22,0 %
78,0 %

50PLUS

SGP

GrBvK

GL

CU

PvdA

D66

PVV

SP

Van Vliet

CDA

PvdD

VVD


Nr. 157 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN

Ontvangen 24 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 2.3.2 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Gedurende het onderzoek vraagt het college advies over de melding, bedoeld in het eerste lid, aan een onafhankelijke professional die kennis heeft van het terrein waarop de melding ziet. De professional is ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.

II

In artikel 2.3.5 wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 4a. Het college beslist in ieder geval tot verstrekking van een maatwerkvoorziening indien de onafhankelijke professional, bedoeld in artikel 2.3.2, lid 2a, hiertoe gedurende het onderzoek heeft geadviseerd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat (BIG-geregistreerde) professionals adviseren over de vraag of, en zo ja welke, maatwerkvoorziening iemand nodig heeft, gedurende het onderzoek dat de gemeente instelt, zodra een persoon een aanvraag doet voor een maatwerkvoorziening uit het voorliggende wetsvoorstel. Wanneer de professional adviseert dat een maatwerkvoorziening verstrekt dient te worden, rust op het college de verplichting dit advies te volgen en de maatwerkvoorziening te verstrekken. De indieners zijn van mening dat een professional, iemand met de benodigde kennis en expertise het beste kan beoordelen welke- en hoeveel zorg iemand nodig heeft.

Siderius Van Gerven