Gepubliceerd: 13 februari 2014
Indiener(s): Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-38.html
ID: 33818-38
Origineel: 33818-11

Nr. 38 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 13 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel M, wordt artikel 668 gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid, onder b, wordt «zes» vervangen door: 12.

2. In het derde lid wordt in de eerste volzin na «niet is nagekomen» een zinsnede ingevoegd, luidende: en de werknemer op die verplichting tijdig schriftelijk een beroep heeft gedaan.

Toelichting

Bij een contract voor bepaalde tijd is duidelijk wanneer en onder welke omstandigheden het contract eindigt. Het is moeilijk in overeenstemming te brengen met de aard van dit contract dat de werkgever reeds na zes maanden op straffe van boete dient te vermelden welke voornemens hij ten aanzien van dit contract heeft. Dit amendement bepaalt de termijn daarom op twaalf maanden. Vanzelfsprekend is een boete slechts verschuldigd voor zover de werknemer zelf tijdig een beroep op de informatieplicht van de werkgever heeft gedaan.

Dijkgraaf