Gepubliceerd: 12 februari 2014
Indiener(s): Elbert Dijkgraaf (SGP), Carola Schouten (CU)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-20.html
ID: 33818-20

Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN DIJKGRAAF

Ontvangen 12 februari 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel O, wordt in artikel 669 na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Herplaatsing, bedoeld in lid 1, is niet vereist, indien de werknemer een geestelijk ambt bekleedt.

II

In artikel I, onderdeel S, wordt artikel 671, eerste lid, als volgt gewijzigd:

a. Aan het slot van onderdeel e vervalt «of».

b. Na onderdeel e wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • ea. de opzegging een werknemer die een geestelijk ambt bekleedt betreft; of.

III

In artikel I, onderdeel CC, wordt in artikel 682, derde lid, aanhef, «onderdeel e» vervangen door: onderdelen e of ea.

Toelichting

In het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA) worden momenteel personen die een geestelijk ambt bekleden vrijgesteld van de verplichting om een ontslagvergunning bij het UWV te verkrijgen. Er geldt in het geheel dus geen preventieve ontslagtoets. Dit amendement behoudt deze vrijstelling, waardoor de toets door het UWV of de rechter komt te vervallen. De rechter kan op verzoek wel een billijke vergoeding toekennen. De herplaatsingsplicht als bedoeld in artikel 669, eerste lid, BW is op deze groep niet van toepassing.

Schouten Dijkgraaf