Nr. 18 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HAMER EN VAN NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA

Ontvangen 11 februari 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel XXV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXVa

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt drie jaar na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel N, van deze wet, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dat artikel in de praktijk.

Toelichting

Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel geïntroduceerd, waarmee wordt bewerkstelligd dat artikel I, onderdeel N, van het wetsvoorstel drie jaar na de inwerkingtreding wordt geëvalueerd. Artikel I, onderdeel N, van het wetsvoorstel betreft de aanpassing van de ketenbepaling (artikel 7:668a van het Burgerlijk Wetboek).

Hamer Van Nieuwenhuizen-Wijbenga