Gepubliceerd: 19 december 2013
Indiener(s): Ronald Plasterk (PvdA)
Onderwerpen: bestuur organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33691-9.html
ID: 33691-9
Origineel: 33691-2

Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 19 december 2013

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel I, onderdeel C, komt als volgt te luiden:

C

In artikel 35 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, die luidt: Artikel 32 is van toepassing op de stemming inzake de benoeming.

2. De eerste volzin van het tweede lid komt te luiden: De burgemeester wordt op zijn verzoek geïnformeerd over het verloop van de collegeonderhandelingen.

2. In artikel I wordt na onderdeel E een onderdeel toegevoegd, dat luidt:

Ea

In artikel 49 wordt na de eerste volzin een volzin toegevoegd, die luidt: Artikel 32 is van toepassing op de stemming inzake het ontslag.

3. Artikel I, onderdeel H, komt als volgt te luiden:

H

In artikel 61c worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het eerste lid wordt «61a, derde lid» vervangen door: 61a, derde en vierde lid.

2. Aan het derde lid wordt een volzin toegevoegd, die luidt: Artikel 32 is van toepassing op de stemmingen inzake de aanbevelingen.

4. Artikel II, onderdeel B, komt als volgt te luiden:

B

In artikel 35 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, die luidt: Artikel 32 is van toepassing op de stemming inzake de benoeming.

2. De eerste volzin van het tweede lid komt te luiden: De commissaris van de Koning wordt op zijn verzoek geïnformeerd over het verloop van de collegeonderhandelingen.

5. In artikel II wordt na onderdeel D een onderdeel toegevoegd, dat luidt:

Da

In artikel 49 wordt na de eerste volzin een volzin toegevoegd, die luidt: Artikel 32 is van toepassing op de stemming inzake het ontslag.

6. Artikel II, onderdeel G, komt als volgt te luiden:

G

In artikel 61c worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het eerste lid wordt «61a, derde lid» vervangen door: 61a, derde en vierde lid.

2. Aan het derde lid wordt een volzin toegevoegd, die luidt: Artikel 32 is van toepassing op de stemmingen inzake de aanbevelingen.

7. Artikel III, onderdeel C, komt als volgt te luiden:

C

In artikel 37 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, die luidt: Artikel 33 is van toepassing op de stemming inzake de benoeming.

2. De eerste volzin van het tweede lid komt te luiden: De gezaghebber wordt op zijn verzoek geïnformeerd over het verloop van de collegeonderhandelingen.

8. In artikel III wordt na onderdeel E een onderdeel toegevoegd, luidende:

Ea

In artikel 60, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, die luidt: Artikel 33 is van toepassing op de stemming inzake het ontslag.

Toelichting

Deze nota van wijziging strekt ertoe duidelijkheid te scheppen over de wijze van stemmen in de raad bij (her)benoeming en ontslag van wethouders en burgemeesters. Expliciet wordt bepaald dat op de stemmingen ter zake de hoofdregel van artikel 32 Gemeentewet, dat hoofdelijk wordt gestemd, van toepassing is.

In de praktijk bleek onduidelijkheid te bestaan over de wijze van stemmen bij (her)benoeming en ontslag van politieke ambtsdragers. Artikel 31 Gemeentewet bepaalt dat de stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen geheim is. Die bepaling heeft echter geen betrekking op politieke ambtsdragers, waarvan het juist wenselijk is dat de stemverhoudingen in de raad zichtbaar zijn. Bij dergelijke stemmingen is immers de vertrouwensvraag aan de orde. De betekenis van artikel 31 Gemeentewet is gelegen in stemmingen over derden, die in hun belang beschermd dienen te worden, vandaar dat de stemming daar geheim is. De geheime stemming beoogt in dergelijke situaties tevens te voorkomen dat benoemingen gepolitiseerd worden. Die bepaling vormt echter de uitzondering op de hoofdregel van artikel 32 Gemeentewet, dat hoofdelijk wordt gestemd.

Eerder hebben het NGB en de Kring van commissarissen van de Koningin om aandacht gevraagd voor de wijze van stemmen. Ook vanuit de Tweede Kamer zijn hierover schriftelijke vragen gesteld. In antwoord daarop is aangekondigd de wet te zullen verduidelijken en zijn de gemeenteraden geïnformeerd.

De wijziging geldt ook de stemmingen over (her)benoeming en ontslag van gedeputeerden en de commissaris van de Koning op grond van de Provinciewet en benoeming en ontslag van eilandgedeputeerden op grond van de WolBES. Voor (her)benoeming en ontslag van de gezaghebber geldt een eigensoortige procedure.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk