Kamerstuk 33691-10

Amendement van de leden Fokke en Litjens over het wijzigen van de wijze van benoeming voor burgemeesters, wethouders, (eiland)gedeputeerden, commissarissen van de Koning, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de waterschappen, in een schriftelijke procedure.

Dossier: Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen)


92,0 %
8,0 %

D66

CDA

50PLUS/Klein

CU

PVV

Van Vliet

GrBvK

SGP

SP

PvdD

PvdA

VVD

50PLUS/Baay-Timmerman

GL


Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN FOKKE EN LITJENS

Ontvangen 24 maart 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt in het eerste punt «Artikel 32» vervangen door: Artikel 31.

II

In artikel I, onderdeel Ea, wordt «Artikel 32» vervangen door: Artikel 31.

III

In artikel I, onderdeel H, wordt in het tweede punt «Artikel 32» vervangen door: Artikel 31.

IV

In artikel II, onderdeel B, wordt in het eerste punt «Artikel 32» vervangen door: Artikel 31.

V

In artikel II, onderdeel Da, wordt «Artikel 32» vervangen door: Artikel 31.

VI

In artikel II, onderdeel G, wordt in het tweede punt «Artikel 32» vervangen door: Artikel 31.

VII

In artikel III, onderdeel C, wordt in het eerste punt «Artikel 33» vervangen door: Artikel 32.

VIII

In artikel III, onderdeel Ea, wordt in het eerste punt: «Artikel 33» vervangen door: Artikel 32.

IX

Na artikel IV, onderdeel A, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

In artikel 41, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, die luidt: Indien bij de benoeming sprake is van een stemming, geschiedt deze stemming geheim.

X

Artikel IV, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «2.» geplaatst.

2. De aanhef van het tweede punt (nieuw) komt te luiden:

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Na de aanduiding C wordt ingevoegd:

Artikel 46 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, wordt na de eerste volzin een volzin toegevoegd, die luidt: Indien bij de totstandkoming van de benoeming wordt gestemd, geschiedt deze stemming geheim.

Toelichting

Op dit moment is het voor gemeenteraden onduidelijk of een stemming over de benoeming, herbenoeming en ontslag van een burgemeester of wethouder schriftelijk (en dus geheim) moet plaatsvinden of hoofdelijk. Om hierover duidelijkheid te scheppen stelt de minister in een nota van wijziging (33 691, nummer 9) voor om expliciet in de wet vast te leggen dat over benoeming, herbenoeming en ontslag van een burgemeester of wethouder hoofdelijk gestemd wordt.

De indieners achten deze wetswijziging ongewenst. Zij zijn met de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (Raadslid.nu) van mening dat stemmingen over deze kwesties schriftelijk moeten plaatsvinden. Dit is wenselijk omdat de stemgerechtigde zijn stem op een persoon volledig vrij moet kunnen uitbrengen, zonder enige druk van buitenaf. Ook het belang van de gekozene is hiermee gediend. Het functioneren van de burgemeester (of wethouder) moet immers niet worden belast met de mogelijke politieke verdeeldheid die uit een openbare stemming volgt. De kennis van wie wel of niet zijn/haar (her)benoeming heeft gesteund kan immers leiden tot vooringenomenheid bij de gekozene ten opzichte van raadsleden.

Een aanvullend argument is dat een hoofdelijke stemming zich moeilijk verhoudt tot de geheimhoudingsplicht die raadsleden in de vertrouwenscommissie hebben.

Om de onduidelijkheid die op dit moment bestaat weg te nemen achten de indieners het niet afdoende om enkel de nota van wijziging ongedaan te maken. Daarom zijn in dit amendement ook bepalingen opgenomen, waaruit expliciet blijkt dat stemmingen over benoeming, herbenoeming en ontslag van burgemeesters en wethouders schriftelijke plaats dienen te vinden.

Dezelfde problematiek geldt ook voor de stemmingen over (her)benoeming en ontslag van gedeputeerden en de commissaris van de Koning op grond van de Provinciewet en benoeming en ontslag van eilandgedeputeerden op grond van de WolBES. Voor (her)benoeming en ontslag van de gezaghebber blijft een eigensoortige procedure gelden.

Dit amendement bevat ook bepalingen over het dagelijks bestuur en de voorzitter van waterschappen. Indien over de benoeming van het dagelijks bestuur en de voorzitter gestemd wordt, dient dat geheim (schriftelijk) te gebeuren.

Fokke Litjens