Gepubliceerd: 6 december 2013
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: ethiek jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33508-10.html
ID: 33508-10
Origineel: 33508-2

Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 9 december 2013

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I wordt voor onderdeel A een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

aA

In artikel 1, eerste lid, onderdeel g, wordt «artikel 3, onder e» vervangen door: artikel 3, onder f.

B

Artikel I, onderdeel I, komt te luiden:

I

In artikel 19, eerste lid, wordt «de tweede volzin van artikel 4, eerste lid» vervangen door: de tweede volzin van artikel 4.

Toelichting

Deze nota van wijziging herstelt twee wetstechnische omissies die het gevolg zijn van de in het wetsvoorstel opgenomen wijzigingsonderdelen. Ten eerste ontstaat door de invoeging van een nieuw artikel 3, onderdeel d, en de lettering van de andere onderdelen van dat artikel als gevolg van die invoeging, een onjuiste verwijzing in artikel 1, onderdeel g, van de wet. Laatstgenoemd onderdeel bevat de definitie van het begrip «degene die het wetenschappelijk onderzoek uitvoert». Na de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 3, onderdeel d, moet in artikel 1, onderdeel g, worden verwezen naar een ander onderdeel van artikel 3, namelijk artikel 3, onderdeel f. De hiervoor noodzakelijke wijziging van artikel 1, onderdeel g, van de wet, wordt ingevoegd in het wetsvoorstel (wijzigingsonderdeel aA). Een tweede onjuistheid die wordt hersteld betreft artikel I, onderdeel I. In dit onderdeel is abusievelijk een onjuiste wijziging opgenomen, aangezien artikel 4 als gevolg van de wijziging in artikel I, onderdeel C, van dit wetsvoorstel, niet langer in leden is verdeeld. Deze wijziging voorziet in de noodzakelijke correctie.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers