Kamerstuk 33493-22

Motie van het lid Van Veldhoven over het vrijstellen van het producententarief van particuliere groene stroom

Dossier: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)


Nr. 22 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering een wettelijke grondslag voor een producententarief voorstelt;

overwegende dat bij salderen van burgers afwisselend producent en consument van elektriciteit zijn;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat bij de uitwerking van een producententarief het produceren van groene stroom door particulieren voor eigen gebruik wordt vrijgesteld van het producententarief,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven