Kamerstuk 33453-8

Amendement van de leden Van Meenen en Jasper van Dijk over het vervangen van een ministeriële regeling door een algemene maatregel van bestuur m.b.t. het maximeren van het aantal aanvragen

Dossier: Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het creëren van de mogelijkheid tot maximering van het gebruik van meeneembare studiefinanciering


Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN JASPER VAN DIJK

Ontvangen 16 januari 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel 3, wordt in de aanhef «worden drie leden» vervangen door: worden vier leden.

II

In artikel I, onderdeel 3, wordt in het toe te voegen vijfde lid «ministeriële regeling» vervangen door: algemene maatregel van bestuur.

III

Aan artikel I, onderdeel 3, wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 8. Een krachtens het vijfde lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. Hij treedt in werking op een tijdstip dat nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken bij koninklijk besluit wordt vastgesteld, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend. Indien het voorstel van wet wordt ingetrokken of indien een van de beide kamers van de Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de algemene maatregel van bestuur ingetrokken.

Toelichting

Met dit amendement wordt de ministeriële regeling waarin een maximum wordt gesteld aan het aantal aanvragen voor het ontvangen van studiefinanciering voor een opleiding in het buitenland, vervangen door een AMvB. Deze AMvB wordt voorgehangen aan de Staten-Generaal.

Van Meenen J. van Dijk