Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 15 februari 2013

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel B, komt te luiden:

B

In artikel 12.10, eerste lid, wordt «Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit» vervangen door: Onze Minister van Economische Zaken.

B

Artikel I, onderdeel C, onder 1, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel b wordt een punt geplaatst.

2. Onderdeel c vervalt.

Toelichting

Deze nota van wijziging voorziet er in dat de in dit wetsvoorstel opgenomen wijzigingen in de Wet milieubeheer in overeenstemming worden gebracht met de aanduiding van de ministers sinds het aantreden van het kabinet Rutte II.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld