Kamerstuk 33239-11

Reactie op verzoek commissie over de tweede lezing van de grondwetsvoorstellen inzake het correctief referendum en de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

Dossier: Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

Gepubliceerd: 1 mei 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten provincies recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33239-11.html
ID: 33239-11

Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 mei 2017

Op 13 maart jl. heb ik u gevraagd mij voor 1 mei mee te delen of en zo ja, wanneer de tweede lezing van de grondwetsvoorstellen inzake het correctief referendum en de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester door een of meer leden van uw Kamer aanhangig zullen worden gemaakt (Kamerstuk 30 174, nr. 27 en Kamerstuk 33 239, nr. 10). Op 25 april jl. heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van uw Kamer mij hierover bericht. Nu blijkt dat beide grondwetsvoorstellen in tweede lezing door één of meer leden van uw Kamer aanhangig worden gemaakt, zie ik geen aanleiding de tweede lezing van deze grondwetsvoorstellen zelf in procedure te brengen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk