Nr. 99 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KOŞER KAYA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 35

Ontvangen 24 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I worden na onderdeel I twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Ia

Aan artikel 32 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. Indien een meerderjarig kind als bedoeld in artikel 4 jonger is dan 27 jaar, wordt zijn inkomen slechts in aanmerking genomen voor zover het meer bedraagt dan € 1059,49 per maand.

Ib

In artikel 38, eerste lid, onderdeel c, wordt «32, vijfde lid» vervangen door: 32, vijfde en zesde lid.

II

Na artikel L wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL LA. EENMALIGE AANPASSING BEDRAGEN

  • 1. Onze Minister kan het bedrag, genoemd in artikel I, onderdeel Ia, van deze wet eenmalig aanpassen na de datum van inwerkingtreding van deze wet.

  • 2. Dit artikel vervalt zes maanden na zijn inwerkingtreding.

Toelichting

Dit amendement verzacht de huishoudtoets door het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar tot 80 procent van het minimumloon vrij te stellen. Inkomen boven 80 procent van het minimumloon gaat voor die groep pas meetellen voor de huishoudtoets.

De huishoudtoets ontmoedigt inwonende kinderen met ouders in de bijstand om te gaan werken. Het inkomen dat zij verdienen valt immers weg via een verlaging van de gezinsbijstand. Dit is een onwenselijke negatieve financiële prikkel, terwijl het juist voor deze groep belangrijk om te ervaren dat werken loont.

De budgettaire consequenties van dit amendement bedragen voor 10 miljoen per jaar voor 2013, 2014 en 2015. De structurele kosten zijn 20 miljoen euro per jaar. In de toelichting van de Wet Werken naar Vermogen staat dat het wetsvoorstel structureel 350 miljoen euro meer oplevert dan is begroot. De dekking voor dit amendement wordt gevonden in deze ruimte.

Koşer Kaya