Nr. 96 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KOŞER KAYA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24

Ontvangen 23 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel I een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ia

Aan artikel 47 worden onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma vijf onderdelen toegevoegd, luidende:

  • d. zij tijdig in staat worden gesteld advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen;

  • e. zij worden voorzien van voldoende ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen;

  • f. zij in staat gesteld worden advies te vragen aan derden;

  • g. zij in staat gesteld worden om op het gebied van arbeidsmarkt samen te werken en informatie uit te wisselen met andere cliëntenraden in de regio;

  • h. zij in staat gesteld worden om op landelijk niveau met cliëntenraden kennis te delen.

Toelichting

Dit amendement regelt de versterking van de positie van cliëntenraden in de Wet Werken naar Vermogen. Het kabinet heeft gepleit voor aanwezigheid van een cliëntenraad in elke gemeente. Op dit moment is dat nog maar het geval bij één op de vijf gemeenten.

Het is belangrijk dat als de dekking van het aantal cliëntenraden omhoog gaat, deze cliëntenraden ook de tanden krijgen om invloed uit te oefenen. Dit amendement regelt de volgende vijf extra bevoegdheden/rechten voor cliëntenraden:

  • 1. Zij moeten tijdig in staat worden gesteld om advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen;

  • 2. Zij worden voorzien van voldoende ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen;

  • 3. Zij worden in staat gesteld advies te vragen aan derden;

  • 4. Zij worden in staat gesteld om op het gebied van arbeidsmarkt samen te werken en informatie uit te wisselen met andere cliëntenraden in de regio;

  • 5. Zij worden in staat gesteld worden om op landelijk niveau met cliëntenraden kennis te delen;

Koşer Kaya