Nr. 93 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KARABULUT EN HAMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 691

Ontvangen 23 april 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, artikel 10d, wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

4a. In afwijking van het tweede lid staat (U/A) voor 1 voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder indien het college hiertoe besluit.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om het inkomen van mensen met een beperking – die via het instrument loondispensatie bij een reguliere werkgever gaan werken – aan te vullen tot honderd procent van het wettelijk minimumloon.

Karabulut Hamer