Nr. 90 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KOŞER KAYA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 5

Ontvangen 19 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel LII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL LIIa. EVALUATIE

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de Invoeringswet Wet werken naar vermogen in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement voegt een evaluatiebepaling toe aan het wetsvoorstel. Deze evaluatie vindt vier jaar na de inwerkingtreding plaats. De Wet Werken naar Vermogen is een ingrijpend wetsvoorstel, het is daarom van belang dat de effecten geëvalueerd worden.

Koşer Kaya