Nr. 88 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HAMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 28

Ontvangen 19 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel VI wordt voor onderdeel A een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

Aan hoofdstuk 3, afdeling 4, wordt een paragraaf toegevoegd, luidende:

§ 6. Bijdrage participatie arbeidsgehandicapten

Artikel 39a Opslag basispremie voor bijdrage participatie arbeidsgehandicapten

Bij ministeriële regeling wordt ten behoeve van de bijdrage van het Rijk aan de participatie van arbeidsgehandicapten een opslag op de basispremie, bedoeld in artikel 36, vastgesteld.

II

In artikel VI wordt na onderdeel D een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

D0a

Na artikel 49 wordt een nieuw artikel ingevoegd:

Artikel 49a Vrijstelling opslag basispremie participatie arbeidsgehandicapte werknemers

  • 1. Bij een dienstbetrekking met werknemers als bedoeld in artikel 49, eerste lid, past de werkgever voor de duur van die dienstbetrekkingen, onverminderd artikel 49, een vrijstelling van de opslag op de basispremie, bedoeld in artikel 39a, toe die de werkgever verschuldigd is over het loon van die werknemers, indien het loon voor deze werknemers meer bedraagt dan een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen percentage van het loon in een kalenderjaar waarover de premies op grond van dit hoofdstuk worden geheven.

  • 2. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend.

III

In artikel VI wordt na onderdeel E een nieuw onderdeel Ea ingevoegd, luidende:

Ea

Aan hoofdstuk 7, afdeling 3, wordt na paragraaf 2 een paragraaf toegevoegd, luidende:

§ 3. Bijdrage participatie arbeidsgehandicapten

Artikel 118b Bestemming opslag basispremie

De opslagen op de premie, bedoeld in artikel 49a, komen ten gunste van het Rijk ten behoeve van de financiering van de Wet werken naar vermogen.

Toelichting

De doelstelling van het wetsvoorstel WWNV om meer mensen met een arbeidshandicap aan de slag te krijgen bij een reguliere werkgever. Deze doelstelling wordt algemeen gedeeld. Werkgevers zijn echter de cruciale succesfactor om daadwerkelijk meer mensen met een arbeidshandicap aan de slag te krijgen op de reguliere arbeidsmarkt. In het wetsvoorstel is de inzet van werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen geheel vrijblijvend voor werkgevers. Om de inzet van werkgevers meer verplichtend op te leggen stelt dit amendement voor om een percentage van de loonsom af te dragen in de vorm van een opslag op de door alle werkgevers verschuldigde premie ten behoeve van een Rijksbijdrage voor financiering van de taak van de gemeenten voor mensen met een arbeidsbeperking, zodat ze kunnen worden bestemd voor het participatiebudget en de Wnvv uitkering. Bedrijven, die een nader te bepalen percentage van hun loonsom per jaar besteden aan loon voor deze werknemers met arbeidsbeperking, zijn vrijgesteld van deze opslag op de premie. In een algemene maatregel van bestuur met een zware voorhangprocedure zal het percentage van de loonsom en het vrijstellingspercentage worden opgenomen.

Hamer