Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID HAMER

Ontvangen 16 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel VI wordt voor onderdeel A een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

Aan hoofdstuk 3, afdeling 4, wordt een paragraaf toegevoegd, luidende:

§ 6. Bijdrage participatie arbeidsgehandicapten

Artikel 39a Opslag basispremie voor bijdrage participatie arbeidsgehandicapten

Bij ministeriële regeling wordt ten behoeve van de bijdrage van het Rijk aan de participatie van arbeidsgehandicapten een opslag op de basispremie, bedoeld in artikel 36, vastgesteld.

II

In artikel VI wordt na onderdeel D een nieuw onderdeel Da ingevoegd, luidende:

Da

Na artikel 49 wordt een nieuw artikel ingevoegd:

Artikel 49a vrijstelling opslag basispremie participatie arbeidsgehandicapte werknemers

Bij een dienstbetrekking met een werknemer als bedoeld in artikel 49, eerste lid, past de werkgever voor de duur van dienstbetrekking, onverminderd artikel 49, een vrijstelling van de opslag op de basispremie, bedoeld in artikel 39a, toe die de werkgever verschuldigd is over het loon van die werknemer.

III

In artikel VI wordt na onderdeel E een nieuw onderdeel Ea ingevoegd, luidende:

Ea

Aan hoofdstuk 7, afdeling 3, wordt na paragraaf 2 een paragraaf toegevoegd, luidende:

§ 3. Bijdrage participatie arbeidsgehandicapten

Artikel 118b Bestemming opslag basispremie

De opslagen op de premie, bedoeld in artikel 49a, komen ten gunste van het Rijk ten behoeve van de financiering van de Wet werken naar vermogen.

Toelichting

De doelstelling van het wetsvoorstel WWNV om meer mensen met een arbeidshandicap aan de slag te krijgen bij een reguliere werkgever. Deze doelstelling wordt algemeen gedeeld. Werkgevers zijn echter de cruciale succesfactor om daadwerkelijk meer mensen met een arbeidshandicap aan de slag te krijgen op de reguliere arbeidsmarkt. In het wetsvoorstel is de inzet van werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen geheel vrijblijvend voor werkgevers. Om de inzet van werkgevers meer verplichtend op te leggen stelt dit amendement voor om een percentage van de loonsom af te dragen in de vorm van een opslag op de door alle werkgevers verschuldigde premie ten behoeve van een Rijksbijdrage voor financiering van de taak van de gemeenten voor mensen met een arbeidsbeperking, zodat ze kunnen worden bestemd voor het participatiebudget en de Wnvv uitkering. Bedrijven die al het benodigde aantal arbeidsgehandicapte werknemers in dienst hebben zijn vrijgesteld van deze opslag op de premie. In een ministeriele regeling zal het percentage van de loonsom en het vrijstellingspercentage worden opgenomen.

Hamer