Nr. 86 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HAMER EN KARABULUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 271

Ontvangen 19 april 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel 0A een onderdeel ingevoegd, luidende:

1A

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het zesde lid tot het zevende lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 6. Een gehuwde, een alleenstaande of alleenstaande ouder met een of meer meerderjarige kinderen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, onder 2° of 3°, of een meerderjarig kind als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, onder 2° of 3° behoort niet tot het gezin, indien aan die persoon op grond van artikel 9, tweede lid, een ontheffing is verleend van de verplichtingen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdelen a en b, omdat die persoon als gevolg van lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen niet in staat is tot regelmatige arbeid.

2. In het zevende lid (nieuw) wordt «het tweede of vijfde lid» vervangen door: het tweede, vijfde of zesde lid.

Toelichting

Dit amendement beoogt ervoor te zorgen dat, wanneer bijstandsgerechtigden een arbeidsvrijstelling hebben gekregen in het geval van arbeidsongeschiktheid, deze categorie wordt uitgezonderd van de huishoudtoets. Deze mensen zijn immers niet in staat om te werken en zelf voor een inkomen te zorgen.

Hamer Karabulut