Nr. 81 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S.

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de rijksbijdrage per werknemer in de sociale werkvoorziening de komende jaren aanzienlijk daalt;

constaterende dat de commissie herstructurering na twee jaar zal beoordelen wat de stand van zaken is van de uitvoering van de herstructureringsplannen, inclusief de financiële aspecten daarvan, en de regering zal adviseren of aanvullende maatregelen en/of middelen noodzakelijk zijn;

overwegende dat gemeenten zich voldoende moeten inspannen om de herstructurering tot een succes te maken en dat de onafhankelijke commissie deze inspanningen mee dient te wegen in de evaluatie;

verzoekt de regering, bij het bepalen of er naast het voor de herstructurering van de sociale werkvoorziening beschikbaar gestelde budget extra middelen nodig zijn, in belangrijke mate uit te gaan van de bevindingen van de ingestelde evaluatiecommissie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Azmani

De Jong

Sterk