Nr. 74 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KARABULUT EN HAMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 381

Ontvangen 18 april 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea

Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10 0a Aanspraak op ondersteuning door de Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

  • 1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan aan de persoon die als gevolg van lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen met voltijdse arbeid niet in staat is tot het verdienen van het wettelijke minimumloon en die arbeid in dienstbetrekking verricht, of die arbeid in dienstbetrekking gaat verrichten, doch niet scholing of opleiding in het kader van de bevordering van de inschakeling in het arbeidsproces volgt of gaat volgen, op aanvraag voorzieningen toekennen die strekken tot behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid.

  • 2. Onder voorzieningen als bedoeld in het eerste lid worden uitsluitend verstaan noodzakelijke persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van de aan de persoon opgedragen taken, indien die ondersteuning een compensatie vormt voor zijn beperkingen.

  • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot dit artikel.

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat jongeren met een beperking die de overgang willen maken van school naar werk de noodzakelijke begeleiding krijgen. Het gaat hierbij met name om jongeren die vanuit het praktijkonderwijs (PO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) een werkstage verrichten met uitzicht op een baan bij de werkgever. Een aanzienlijk deel van deze jongeren zal in de toekomst geen individueel recht meer hebben op een uitkering op grond van de WWNV vanwege de geldende gezinstoets. Ook de thans nog bestaande Wajonguitkering voor nieuwe gevallen met arbeidsvermogen komt te vervallen voor deze groep jongeren. Het gevaar dat zij uit beeld raken ligt op de loer. Temeer omdat in de wet Werken naar Vermogen jongeren die op grond van deze wet een aanvraag doen, te maken hebben met de vier weken zoektermijn. Dit terwijl de begeleiding en ondersteuning van school naar werk juist zo belangrijk is om een plek om de arbeidsmarkt te krijgen. Dit amendement regelt dat jongeren vanuit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs recht krijgen op begeleiding voor de overgang van werk naar school. Bij voorkeur wordt deze begeleiding al tijdens de werkstage via school geregeld om de slagingskansen op een baan te vergroten. De gemeente krijgt de inspanningsverplichting om deze voorzieningen in samenwerking met het UWV te leveren. Ook voor werkgevers is dit een belangrijke voorwaarde voor het dienst nemen en houden van deze jongeren. De resultaten van de pilot met de stagejobcoach laat zien dat de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten met bijna tien procent stijgt als ze goede begeleiding krijgen bij de overgang van school naar de arbeidsmarkt. Het Kabinet constateert met de indiener dat er onvoldoende focus is in het onderwijs op arbeidsmarkttoeleiding. Met dit amendement wordt gefocused en wordt een doorgaande begeleiding van school naar werk, zonder onderbreking zoals thans in de wet Werken naar Vermogen geregeld, geborgd door een aanspraak op deze begeleiding door het UWV te regelen. Door ook de doventolkvoorziening voor werk via het UWV beschikbaar te houden blijft deze laagdrempelige en eenduidige invulling van het recht wat doven hebben om via doventolken mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt – behouden.

Karabulut Hamer