Nr. 70 MOTIE VAN HET LID STERK C.S.

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in bepaalde gebieden als bijvoorbeeld Oost-Groningen en Parkstad (Zuid-Limburg) een bovengemiddeld aantal personen werkzaam is in de sociale werkvoorziening;

constaterende dat enkele sociale werkvoorzieningen (zoals Proson) in het verleden zijn gespecialiseerd in specifieke arbeidsbeperkingen;

overwegende dat individuele gemeenten en individuele sociale werkplaatsen daardoor voor een onevenredig zware opgave kunnen worden geplaatst bij de hervorming van de SW-sector;

constaterende dat de onafhankelijke commissie herstructurering bij de evaluatie in 2014 kan vaststellen of sprake is van een onevenredig zware opgave, ondanks dat gemeenten zich ten volle hebben ingespannen voor de herstructurering;

verzoekt de regering, hiermee rekening te houden bij haar besluit om eventuele aanvullende maatregelen te nemen en/of middelen beschikbaar te stellen, waarbij zij bij de toekenning van extra middelen de werkvoorziening of de regio om een gelijke bijdrage vraagt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sterk

Dijkgraaf

De Jong

Azmani