Nr. 68 MOTIE VAN HET LID STERK C.S.

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het succes van de Wet werken naar vermogen in belangrijke mate afhankelijk is van financiële prikkels voor gemeenten, waarbij een gebrek aan prikkels uiteindelijk tot hogere uitkeringslasten voor het Rijk kan leiden;

overwegende dat het wenselijk is dat gemeenten een deel van de besparing op de uitkeringslasten kunnen inzetten voor begeleiding van werknemers in regulier werk;

verzoekt de regering, te onderzoeken of in de systematiek voor de vaststelling van het macrobudget kan worden geregeld dat gemeenten een substantieel deel van het overschot en tekort op het uitkeringsbudget langer behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sterk

Dijkgraaf

Azmani