Nr. 60 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er verschillende cliëntenraden bestaan binnen domeinen als de Wet werken naar vermogen en de Wmo;

overwegende dat er mogelijkheden zijn om te komen tot meer samenhang of het samenvoegen van deze cliëntenraden;

van mening dat het integreren van de verschillende cliëntenraden leidt tot een sterkere positie van cliënten en hun de mogelijkheid biedt om meer samenhangende adviezen te geven;

verzoekt de regering, de Kamer te informeren over de mogelijkheden van een participatiewet waarin de positie en de wettelijke bevoegdheden van de diverse participatieraden binnen het domein van sociale zekerheid integraal zijn geregeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya