Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN AZMANI EN STERK

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat zowel in de Wmo als in de WWNV participatie van mensen centraal staat en dat een integrale benadering van maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie door gemeenten in het belang is van mensen die afhankelijk zijn van ondersteuning;

overwegende dat er in het kader van de Wmo goede ervaringen zijn opgedaan met het zogenoemde «keukentafelgesprek» in het kader van het project De Kanteling en dat er door de verschillende decentralisaties steeds meer mogelijkheden komen voor een integrale aanpak op lokaal niveau;

constaterende dat gemeenten reeds de mogelijkheid hebben om maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie integraal te benaderen, maar dat dit niet wettelijk is verankerd;

verzoekt de regering, om een pilot uit te voeren waarin ervaring wordt opgedaan met een integraal «keukentafelgesprek» Wmo-WWNV, waarin zowel de maatschappelijke ondersteuning als de ondersteuning bij arbeidstoeleiding wordt besproken, met als doel te bezien of verankering van een integrale aanpak middels een «keukentafelgesprek» nodig en wenselijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azmani

Sterk