Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN AZMANI EN STERK

Voorgesteld 12 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een integrale benadering van mensen met een beperking voor zowel maatschappelijke participatie als arbeidsparticipatie de effectiviteit van de ondersteuning door gemeenten ten goede zal komen en sociaal wenselijk is voor mensen die afhankelijk zijn van deze hulp;

overwegende dat de compensatieplicht in de Wmo gemeenten de mogelijkheid biedt om maatwerk te leveren om de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van mensen met een beperking te vergroten;

verzoekt de regering, te kijken naar mogelijkheden om de systematiek van de Wmo en die van de WWNV naar elkaar toe te laten groeien met inbegrip van de compensatieplicht, met als doel een integrale benadering van participatieproblemen van burgers op lokaal niveau en daarbij ook andere gedecentraliseerde beleidsterreinen te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azmani

Sterk