Nr. 46 AMENDEMENT VAN HET LID DE JONG C.S.

Ontvangen 18 april 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Het in artikel I, onderdeel F, voorgestelde artikel 10b, vierde lid, vervalt.

II

Het in artikel I, onderdeel F, voorgestelde artikel 10c, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid komt te luiden:

  • 4. Het eerste tot en met derde lid zijn niet langer op een persoon van toepassing, vanaf het moment dat:

    • a. de vastgestelde aanspraak op een geldelijke beloning voor die persoon ten minste het wettelijk minimumloon zou bedragen, dan wel indien hij niet in staat zou zijn regelmatige arbeid te verrichten;

    • b. is vastgesteld dat die persoon niet tot de doelgroep behoort.

2. Het vijfde lid vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de verplichte periodieke herhaling van de loonwaardebepaling vervalt. Hiermee wordt de bureaucratie ten aanzien van het instrument loondispensatie verminderd.

Gemeenten hoeven als gevolg van dit amendement niet verplicht na maximaal 3 jaar een nieuwe loonwaarde te laten bepalen. Overigens kunnen gemeenten te allen tijde ambtshalve een nieuwe loonwaardemeting (laten) uitvoeren.

De Jong Azmani Sterk Dijkgraaf