Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER

Ontvangen 16 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel F, aanhef komt te luiden:

Na artikel 10a worden vijf artikelen ingevoegd, luidende:

II

In artikel I, onderdeel F, wordt na artikel 10d een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10da Aanspraak op begeleiding op de werkplek

Personen die behoren tot de doelgroep loondispensatie hebben aanspraak op begeleiding op de werkplek en kunnen zich hiertoe wenden tot het college.

Toelichting

Dit amendement regelt dat personen die in de doelgroep van loondispensatie vallen recht hebben op begeleiding op de werkplek. Hiermee wordt snelle doorstroming naar werk ondersteund.

Klaver