Kamerstuk 33161-183

Amendement van het lid Karabulut over het borgen dat intermediaire activiteiten ten behoeve van personen met een visuele, auditieve of motorische handicap beschikbaar blijven via het UWV

Dossier: Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)


33,3 %
66,7 %

PVV

CU

GL

50PLUS

PvdA

SGP

D66

CDA

SP

VVD

PvdD

BONTES


Nr. 183 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 20 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel VII, onderdeel E, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

3. Onder vernummering van het vijfde tot zesde lid, wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 5. In afwijking van het vierde lid, onderdeel b, is dit artikel van toepassing indien de persoon, bedoeld in dat onderdeel, arbeid verricht in een dienstbetrekking voor zover het de toekenning van de voorzieningen genoemd in het tweede lid, onderdeel b betreft.

Toelichting

Indiener wil met dit amendement borgen dat intermediaire activiteiten ten behoeve van personen met een visuele, auditieve of motorische handicap zoals de doventolkvoorziening, noodzakelijk voor mensen met een arbeidsbeperking om aan het werk te komen of te blijven, beschikbaar blijven via het UWV. Op deze manier wordt een laagdrempelige en eenduidige invulling van het recht wat doven, blinden en slechtzienden hebben om via tolken mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt behouden.

Karabulut