Kamerstuk 33161-182

Derde nader gewijzigd amendement van het lid Karabulut ter vervanging van nr. 136 dat regelt dat jongeren met een beperking die de overgang willen maken van school naar werk de noodzakelijke begeleiding krijgen

Dossier: Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)


26,0 %
74,0 %

D66

CU

50PLUS

PVV

SP

CDA

PvdD

VVD

SGP

BONTES

PvdA

GL


Nr. 182 DERDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 136

Ontvangen 20 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel VII, onderdeel E, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

3. Onder vernummering van het vijfde tot zesde lid, wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 5. In afwijking van het vierde lid, onderdeel b, is dit artikel van toepassing indien de persoon, bedoeld in dat onderdeel, arbeid verricht in een dienstbetrekking voor zover het de toekenning van de voorzieningen genoemd in het tweede lid, onderdeel d betreft.

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat jongeren met een beperking die de overgang willen maken van school naar werk de noodzakelijke begeleiding krijgen. Het gaat hierbij met name om jongeren die vanuit het praktijkonderwijs (PO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) een werkstage verrichten met uitzicht op een baan bij de werkgever. Ook de thans nog bestaande Wajonguitkering voor nieuwe gevallen met arbeidsvermogen komt te vervallen voor deze groep jongeren. Het gevaar dat zij uit beeld raken ligt op de loer. Dit terwijl de begeleiding en ondersteuning van school naar werk juist zo belangrijk is om een plek op de arbeidsmarkt te krijgen. Dit amendement regelt dat jongeren vanuit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs aanspraak kunnen blijven maken op begeleiding voor de overgang van werk naar school. Bij voorkeur wordt deze begeleiding al tijdens de werkstage via school geregeld om de slagingskansen op een baan te vergroten. De gemeente krijgt de inspanningsverplichting om deze voorzieningen in samenwerking met het UWV te leveren. Ook voor werkgevers is dit een belangrijke voorwaarde voor het in dienst nemen en houden van deze jongeren. De resultaten van de pilot met de stagejobcoach laat zien dat de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten met bijna tien procent stijgt als ze goede begeleiding krijgen bij de overgang van school naar de arbeidsmarkt.

Karabulut