Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID KOŞER KAYA

Ontvangen 12 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, wordt aan artikel 10e een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Volgens dit wetsvoorstel zal in een algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld voor het bepalen van de loonwaarde. Over het bepalen van de loonwaarde is echter veel discussie. Zo pleiten verschillende belanghebbenden voor een uniforme loonwaardemeting. De Tweede Kamer moet vooraf de mogelijkheid krijgen om zich hierover uit te spreken, een voorhangprocedure bij deze algemene maatregel van bestuur is dus gepast.

Dit amendement bepaalt daarom dat voor een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 10e, eerste lid, een voorhangprocedure geldt.

Koşer Kaya