80,7 %
19,3 %

CU

BONTES

VVD

SGP

PVV

D66

SP

PvdD

50PLUS

PvdA

GL

CDA


Nr. 172 MOTIE VAN DE LEDEN POTTERS EN PIETER HEERMA

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat zowel in de Wmo als in de Participatiewet de participatie van mensen centraal staat en dat een integrale benadering van maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie door gemeenten in het belang is van mensen die afhankelijk zijn van ondersteuning;

overwegende dat er door de verschillende decentralisaties steeds meer mogelijkheden komen voor een integrale aanpak op lokaal niveau;

verzoekt de regering om, een pilot uit te voeren waarin ervaring wordt opgedaan met een integrale benadering van de Wmo en de Participatiewet, waarin zowel de maatschappelijke ondersteuning als de ondersteuning bij arbeidstoeleiding wordt besproken, en naar aanleiding van de pilot te bezien of er nadere maatregelen nodig zijn die de integrale benadering versterken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Potters

Pieter Heerma