Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 12 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II, onderdeel G, onderdeel 4, vervalt onderdeel b.

II

Artikel II, onderdeel H, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste onderdeel vervalt.

2. In het tweede onderdeel, aanhef, wordt «eerste lid (nieuw)» vervangen door: derde lid.

3. In het derde onderdeel wordt in de aanhef « tweede lid (nieuw)» vervangen door «vierde lid» en wordt de aanduiding «2.» vervangen door: 4.

4. Het vierde onderdeel wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «vierde en vijfde lid (nieuw)» vervangen door: zesde en zevende lid.

b. De aanduiding «4.» wordt vervangen door: 6.

c. De aanduiding «5.» wordt vervangen door: 7.

III

In artikel II, onderdeel J, artikel 19, wordt in het eerste lid «artikel 12, derde lid,» vervangen door: artikel 12, vijfde lid,.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat gemeenten de wachtlijst van mensen met een indicatie voor de sociale werkplaats blijven beheren. Het schrappen van het wachtlijstbeheer heeft volgens de indiener negatieve effecten, zoals onzekerheid voor werknemers over het moment dat zij in aanmerking komen voor een arbeidsplek, het niet kunnen volgen van de ontwikkelingen van de groep werknemers en willekeur, die voorkomen moeten worden. Het amendement regelt dat zicht blijft op de omvang van de groep werknemers die zijn geïndiceerd voor de sociale werkplaatsen en maakt het monitoren van deze groep werknemers mogelijk. Door behoud van het wachtlijstbeheer wordt onzekerheid voor de geïndiceerde werknemers over het moment dat zij voor een arbeidsplek in aanmerking komen, voorkomen. Met het handhaven van de regels voor de volgorde van toelating tot de sociale werkplaats wordt tevens willekeur voorkomen.

Karabulut