Nr. 152 AMENDEMENT VAN HET LID PIETER HEERMA

Ontvangen 19 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, onder 1, wordt na de zinsnede «en biedt deze voorziening aan,» ingevoegd: waarbij deze voorziening bijdraagt aan de compensatie van de beperkingen die een persoon als bedoeld in dit onderdeel, ondervindt bij het verrichten van arbeid of het volgen van scholing of een opleiding,.

Toelichting

In de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning is via de compensatieplicht bepaald dat gemeenten ter compensatie van de beperkingen van burgers voorzieningen kunnen treffen die het burgers mogelijk maken om te participeren, waarbij de gemeenten vrij zijn in hoe zij daar invulling aan geven.

Een dergelijk compensatiebeginsel in de Participatiewet kan gemeenten en burgers houvast bieden in het aanbieden van re-integratievoorzieningen, hulpmiddelen en begeleiding. Tegelijkertijd laat dit beginsel ruimte voor maatwerk.

De indiener is van mening dat mensen met een beperking gebaat zijn bij een integrale benadering van hun participatievraag op alle levensgebieden, waaronder arbeid, welzijn, (jeugd)zorg, onderwijs, schuldhulpverlening en justitie. Deze integrale benadering kan leiden tot de gewenste samenhang, doelmatigheid en individueel maatwerk.

Dit amendement maakt het mogelijk dat het compensatiebeginsel ook gebruikt kan worden in de Participatiewet.

Pieter Heerma