Kamerstuk 33161-145

Amendement van de leden Karabulut en Voortman ter vervanging van nr. 132 dat ertoe strekt dat de zorgplicht van de gemeenten voor mensen die geïndiceerd zijn voor de sociale werkplaats, in de wet blijft gehandhaafd

Dossier: Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)


10,2 %
84,7 %

PvdA

PvdA

SP

D66

PvdA

PvdA

SGP

CDA

PVV

VVD

PvdA

VVD

SP

VVD

PvdA

VVD

PVV

VVD

PvdA

PVV

D66

PVV

PvdA

VVD

SP

PvdA

VVD

SP

GL

PvdA

PvdA

VVD

PvdA

PvdA

VVD

VVD

D66

PVV

VVD

PvdA

VVD

GL

PvdA

CU

PvdA

D66

VVD

PvdA

D66

SP

CDA

PvdD

SP

PvdA

SP

VVD

CU

BONTES

PvdA

PvdA

CDA

CDA

CDA

PVV

SP

PVV

SP

PvdA

SP

PvdA

VVD

VVD

VVD

PvdA

VVD

SP

D66

CDA

VVD

PVV

VVD

D66

VVD

SP

PvdA

VVD

VVD

D66

CDA

PvdA

PVV

PvdA

PvdA

VVD

PvdA

PvdA

VVD

VVD

PvdA

GL

VVD

D66

VVD

CDA

PVV

VVD

CDA

VVD

VVD

50PLUS

VVD

CDA

PVV

PVV

VVD

CDA

CU

PvdA

PvdA

CDA

PvdA

VVD

SP

VVD

VVD

D66

PvdA

VVD

PvdA

D66

GL

SP

SGP

PvdA

VVD

CDA

PvdA

VVD

VVD

PVV

PvdA

D66

SP

SGP

PvdD

PVV

50PLUS

VVD

CU

CU


Nr. 145 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KARABULUT EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1321

Ontvangen 19 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel A, wordt na onderdeel 2 een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 2a. Na het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

    • 3a. Het college draagt er zorg voor dat zoveel mogelijk ingezetenen die geïndiceerd zijn, hun dienstbetrekking voor het verrichten van arbeid onder aangepaste en beschutte omstandigheden behouden of, indien de dienstbetrekking na inwerkingtreding van artikel II, onderdeel A, van de Invoeringswet Participatiewet is geëindigd, een zodanige dienstbetrekking verkrijgen indien ze nog een geldende indicatiebeschikking hebben.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat de zorgplicht van de gemeenten voor mensen die geïndiceerd zijn voor de sociale werkplaats in de wet blijft gehandhaafd. Gemeenten blijven hiermee verantwoordelijk voor de werknemers van de sociale werkplaats. Daarbij hoort de plicht om werknemers met een indicatie voor de sociale werkplaats, een beschutte, aangepaste werkplek te bieden.

Karabulut Voortman