Kamerstuk 33161-145

Amendement van de leden Karabulut en Voortman ter vervanging van nr. 132 dat ertoe strekt dat de zorgplicht van de gemeenten voor mensen die geïndiceerd zijn voor de sociale werkplaats, in de wet blijft gehandhaafd

Dossier: Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)


10,2 %
84,7 %

PvdA

SP

PVV

CDA

PvdA

SP

SP

PvdD

SP

VVD

CU

PvdA

GL

PvdA

D66

VVD

PvdA

VVD

PvdA

SP

PvdA

CU

CU

VVD

SGP

VVD

PVV

VVD

VVD

PvdA

PVV

VVD

VVD

PvdA

VVD

PvdA

SP

PVV

PvdA

D66

VVD

PvdA

PvdA

SP

VVD

PvdA

PVV

PvdA

PVV

PvdA

VVD

PvdA

CU

CDA

50PLUS

PVV

VVD

VVD

GL

VVD

PvdA

CDA

VVD

PvdA

D66

VVD

VVD

CDA

SP

50PLUS

SGP

PvdA

PvdA

SP

D66

PvdA

VVD

VVD

VVD

CDA

VVD

PVV

PvdA

VVD

D66

CDA

PvdA

CDA

VVD

PvdA

PvdA

PvdA

D66

VVD

VVD

CDA

CDA

BONTES

VVD

PvdA

CDA

PvdA

PvdA

PVV

VVD

PvdA

VVD

SGP

D66

SP

PvdA

PvdD

SP

D66

PVV

CDA

VVD

GL

PvdA

SP

PvdA

VVD

PVV

VVD

CDA

VVD

CDA

D66

VVD

PvdA

SP

PVV

D66

VVD

SP

CU

D66

VVD

PVV

VVD

PvdA

VVD

GL

PvdA

SP

PVV

D66

VVD

VVD

PvdA


Nr. 145 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KARABULUT EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1321

Ontvangen 19 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel A, wordt na onderdeel 2 een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 2a. Na het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

    • 3a. Het college draagt er zorg voor dat zoveel mogelijk ingezetenen die geïndiceerd zijn, hun dienstbetrekking voor het verrichten van arbeid onder aangepaste en beschutte omstandigheden behouden of, indien de dienstbetrekking na inwerkingtreding van artikel II, onderdeel A, van de Invoeringswet Participatiewet is geëindigd, een zodanige dienstbetrekking verkrijgen indien ze nog een geldende indicatiebeschikking hebben.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat de zorgplicht van de gemeenten voor mensen die geïndiceerd zijn voor de sociale werkplaats in de wet blijft gehandhaafd. Gemeenten blijven hiermee verantwoordelijk voor de werknemers van de sociale werkplaats. Daarbij hoort de plicht om werknemers met een indicatie voor de sociale werkplaats, een beschutte, aangepaste werkplek te bieden.

Karabulut Voortman