15,3 %
84,7 %

SP

CDA

BONTES

GL

PvdA

PvdD

SGP

VVD

CU

PVV

50PLUS

D66


Nr. 134 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 19 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel H, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ha

Na artikel 19 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 19a. Voorwaarden structureel functioneel beperkten

  • 1. Indien de belanghebbende naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een structurele functionele beperking heeft, heeft deze, in afwijking van artikel 19, eerste lid, recht op algemene bijstand indien het in aanmerking te nemen inkomen van deze belanghebbende lager is dan 75% van het wettelijk minimumloon.

  • 2. Voor de belanghebbende, bedoeld in het eerste lid, is in afwijking van paragraaf 3.2 de norm per kalendermaand, € 1.015,91.

  • 3. In afwijking van artikel 31, eerste lid, wordt tot de middelen gerekend de inkomensbestanddelen waarover de belanghebbende, bedoeld in het eerste lid, beschikt of redelijkerwijs kan beschikken, met uitzondering van de inkomensbestanddelen van de echtgenoot. In elk geval behoort tot de middelen de ten aanzien van de alleenstaande toepasselijke heffingskorting, bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

  • 4. De artikelen 32, tweede tot en met vierde lid en 34 zijn niet van toepassing op de belanghebbende, bedoeld in het eerste lid.

  • 5. Ter uitvoering van dit artikel wordt op verzoek van het college de aanwezigheid van een structurele functionele beperking als bedoeld in het eerste lid vastgesteld. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor het eerste lid en dit lid in ieder geval met betrekking tot de gegevens, die bij de aanvraag worden verstrekt en de kosten die voor de beoordeling van de aanvraag bij de aanvrager in rekening worden gebracht.

II

Artikel I, onderdeel Ia komt te luiden:

Ia

In artikel 38, eerste lid, wordt «artikelen 20,» vervangen door: artikelen 19a, tweede lid, 20,.

Toelichting

In de participatiewet is geen rekening gehouden met mensen die een structurele functionele belemmering hebben maar met aanpassing van de werkplek of ondersteuning prima betaald kunnen werken. Indiener van dit amendement wil deze omissie in de wet repareren. Door een wettelijke grondslag te creëren voor mensen van wie door deskundigen is vastgesteld dat zij een structurele functionele beperking hebben. Een hogere uitkeringsnorm, geen partner- en vermogenstoets conform andere, bestaande regelingen voor arbeidsgehandicapten, horen hierbij. Mensen met een structurele functionele beperking hebben een achterstand op mensen die deze beperking niet hebben en dienen wanneer zij naar vermogen werken, gelijke kansen op ontwikkeling, werk en inkomen te krijgen.

De indiener gaat er van uit dat de nadere regels die op grond van het vijfde lid gesteld worden dezelfde strekking zullen hebben als die van vergelijkbare regels als bijvoorbeeld gesteld op grond van artikel 29b, negende lid, Ziektewet.

Karabulut